Contact? Bel: 06 4307 7071 Of neem contact met mij op >
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1        Opdrachtnemer: 3 Way Coaching, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem (KvK 0293480123) en gevestigd te Bemmel.

1.2        Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten.

1.3        Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht voor het verrichten van Diensten (heeft) verstrekt aan Opdrachtnemer.

1.4        Diensten: alle door Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht te verrichten werkzaamheden welke tot doel hebben de Opdrachtnemer  te begeleiden bij diens persoonlijke ontwikkeling, waaronder maar niet uitsluitend: coaching, training, opleiding en aanverwante dienstverlening.

1.5        Coachee: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1        Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer Diensten worden aangeboden of geleverd.

2.2        Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.

2.3        Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

2.4        Eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

2.5        Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden dan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

2.6        Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

 

Artikel 3 Toepasselijke gedragsregels en reglementen

3.1        Opdrachtnemer voert de Diensten, voor zover deze althans coaching of aanverwante werkzaamheden betreffen, uit in overeenstemming met de  “NOBCO Ethische Gedragscode” dan wel de daarvoor in de plaats tredende gedragsregels en acht zich gebonden aan het Klachtenreglement van de NOBCO dan wel de daarvoor in de plaats tredende gedragsregels en tuchtrechtspraak. De toepasselijke gedragsregels en reglementen zijn te vinden op de website van de NOBCO, www.nobco.nl.

 

Artikel 4 Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

4.1        Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever en/of Coachee binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.

4.2        De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.3        De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van dit artikel 4 lid 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben ook een overeenkomst gesloten indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1        Iedere overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap - in geval van coaching en aanverwante werkzaamheden – volgens de maatstaven en richtlijnen van de NOBCO zoals die gelden ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst.

5.2        In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om -in overleg met Opdrachtgever - bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.

5.3        Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4        Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn, wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

5.5        Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

 

Artikel 6 Geheimhouding

6.1        Opdrachtnemer is behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is verteld of als dit voortvloeit uit de aard  van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.

6.2        De inhoud van persoonlijke gesprekken en van andere persoonlijke contacten die in het kader van de Dienst tussen Opdrachtnemer en Coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 7 Intellectuele eigendom

7.1        Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het resultaat van de door haar - in het kader van de overeenkomst - aan Opdrachtgever en/of Coachee verleende Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en (online)trainingen.

7.2        Opdrachtgever en/of Coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop Opdrachtnemer rechtshebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van de overeenkomst.

7.3        Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover  hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers en/of Coachees.

 

Artikel 8 Honorarium, prijzen en kosten

8.1        Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat - tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen - uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst  c.q. per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.

8.2        Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege, zoals omzetbelasting (B.T.W.) evenals exclusief reis- en andere onkosten behoeve van Opdrachtgever en/of Coacchee gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.

8.3        Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever en/of Coachee moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door haar een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de Diensten op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 9 Betaling

9.1        Betaling dient steeds te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

9.2        Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever cq. Coachee in verzuim. Opdrachtgever cq. Coachee is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

9.3        Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 10 Incassokosten

10.1     Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever en/of Coachee komen alle redelijke kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever c.q. Coachee, waarbij de buitengerechtelijke kosten maximaal 15% van het factuurbedrag bedragen.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1     Opdrachtnemer spant zich in de te verrichten Dienst(en) naar beste inzicht en vermogen en – voor zover van toepassing - in overeenstemming met de gedragsregels en reglementen van NOBCO te verrichten.

11.2     Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever en/of Coachee niet aansprakelijk, voor schade, hoe dan ook, ontstaan door of in verband met door haar verrichte Diensten voor Opdrachtgever en/of Coachee evenals niet voor schade ten gevolge van tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst met Opdrachtgever en/of Coachee, tenzij de schade direct en geheel te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

11.3     Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever en/of Coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

11.4     Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, trainers, docenten, coaches of andere dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever en/of Coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In een dergelijk geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

11.5     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. Coachee geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.

11.6     De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

 

Artikel 12 Annuleringsvoorwaarden

12.1     Opdrachtnemer is gerechtigd haar honorarium voor een coachingsgesprek, zoals bedoeld in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in rekening te brengen indien Opdrachtgever en/of Coachee een afspraak voor een (coachings)gesprek niet 24 uur van te voren heeft afgezegd.

12.2     Indien Opdrachtgever resp. Coachee en Opdrachtnemer een vast aantal coachingsgesprekken zijn overeengekomen, heeft Opdrachtgever en/of Coachee geen recht op enige terugbetaling indien de deelname aan deze coachingsgesprekken na afloop van het eerste coachingsgesprek tussentijds wordt beëindigd.

 

Artikel 13 Beëindiging van de overeenkomst

13.1     Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever en/of Coachee in gebreke blijft/blijven met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

13.2     Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.

13.3     Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen in geval van surseance van betaling, faillissement, bedrijfsbeëindiging of liquidatie.

 

Artikel 14 Geschillenbeslechting

14.1     Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

 

Download de Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden 3 Way Coaching >